ZMIANA PRZEPISÓW W ZAKRESIE JAKOŚCI HANDLOWEJ ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW

Od 26 marca 2019 roku obowiązuje rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/428 z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 w zakresie norm handlowych w sektorze owoców i warzyw (Dz.U. L 75 z 19.3.2019, str. 1).

Ogólna norma handlowa i wszystkie Szczegółowe normy handlowe:

-W części dotyczącej wymagań jakościowych dodano akapit dotyczący pogarszania się jakości produktów na etapach następujących po wysyłce.

-Przepisy dotyczące znakowania do stosowano do brzmienia norm handlowych EKG/ONZ, uszczegółowiono kwestie podawania cech identyfikacyjnych pakującego/ wysyłającego, w tym stosowania oficjalnie zatwierdzonych oznaczeń kodowych poprzedzanych kodem ISO 3166 (alfa).

Norma handlowa dla jabłek:

-W Przepisach dotyczących wielkości dodano specjalne wymagania dotyczące miniaturowych odmian jabłek, znakowanych literą „M”, tj. zwolnienie z wymagań dotyczących wielkości przy zawartości ekstraktu 12° w skali Brixa.

-Ważna zmiana została wprowadzona w części dotyczącej podawania nazwy odmiany: „Nazwę odmiany można zastąpić synonimem. Nazwę handlową można podać wyłącznie jako uzupełnienie nazwy odmiany lub synonimu. W przypadku mutantów objętych ochroną odmian nazwę odmiany można zastąpić nazwą podstawowej odmiany. W przypadku mutantów nieobjętych ochroną odmian nazwę mutanta można wskazać wyłącznie w uzupełnieniu do nazwy podstawowej odmiany.” Ponadto, dodano obowiązek podania określenia „Miniaturowa odmiana”, w stosownych przypadkach.

-Zmiany wprowadzono również w części dotyczącej podawania specyfikacji handlowych, tj.: w przypadkach, gdy identyfikacja odbywa się na podstawie wielkości, powinna ona być wyrażona:

a) dla produktu podlegającego zasadom jednorodności, przez podanie minimalnej i maksymalnej średnicy lub minimalnej i maksymalnej masy;

b) nieobowiązkowo,dla produktu niepodlegającego zasadom jednorodności,przez podanie średnicy lub masy najmniejszego owocu w opakowaniu z dopiskiem „i większe” lub równoznacznym określeniem lub, w stosownych przypadkach, przez podanie średnicy lub masy największego owocu w opakowaniu.

-Zmieniono Otwarty wykaz odmian jabłek, w którym dokonano podziału na odmianę zasadniczą, mutanty (w tym mutanty nieobjęte ochroną prawną –oznaczone na wykazie gwiazdką oraz mutanty będące odmianami chronionymi –na wykazie nieoznaczone gwiazdką). Klasyfikacja mutantów znajdująca się w wykazie odmian jest szczególnie ważna ze względu na znakowanie jabłek, w tym podawanie właściwej nazwy odmiany zgodnie z nowymi założeniami. Względem poprzedniej wersji Normy handlowej dla jabłek, zmieniła się zasada oznakowania odmian. Według wprowadzonej zmiany przykładowo, nazwę odmiany Jonagold można zastąpić nazwą mutanta uznanego za odmianę, np. Jonagored, Red Jonaprince

Norma handlowa dla owoców cytrusowych:

-Zmiany wprowadzono również w części dotyczącej podawania rodzaju produktu, tj.:„cytryny”, „mandarynki” lub „pomarańcze”, jeżeli produkt nie jest widoczny z zewnątrz, „mieszanka owoców cytrusowych” lub równoznaczne określenie oraz nazwy zwyczajowe poszczególnych gatunków, w przypadku mieszanki wyraźnie różniących się gatunków owoców cytrusowych,

– w przypadku pomarańczy –nazwa odmiany lub odpowiednie grupy odmian dla „Navels” oraz „Valencias”,

w przypadku „mandarynek satsuma” i „klementynek” wymagana jest nazwa zwyczajowa gatunku, a nazwa odmiany jest nieobowiązkowa, w przypadku innych mandarynek i ich mieszańców nazwa odmiany jest wymagana –uwaga błąd tłumaczenia, w akcie prawnym podano „nie jest wymagana”. Zgodnie z wersją oryginalną, angielską –odmiana w tym przypadku jest wymagana. w przypadku cytryn nazwa odmiany jest nieobowiązkowa,

– „z pestkami” w przypadku klementynek z ponad 10 pestkami, „bez pestek” (nieobowiązkowo, owoce cytrusowe bez pestek mogą niekiedy zawierać pestki).

Norma handlowa dla kiwi:

– Zmiany wprowadzono również w części dotyczącej podawania rodzaju produktu, tj. :należy podać „kolor miąższu lub równoważne oznaczenie, jeżeli miąższ nie jest zielony”.

Norma handlowa dla sałaty (…):

-Zmiany wprowadzono również w części dotyczącej podawania rodzaju produktu, tj.: usunięto wymóg: „Little gem” lub równoważne określenie, w zależności od przypadku”.

Norma handlowa dla gruszek:

– W przepisach dotyczących wielkości, w części dotyczącej jednorodności pod względem wielkości (masy) w punkcie b) zmodyfikowano dopuszczalną różnicę masy dla przedziału 75/100 g–25 g, usuwając go z tabeli.

-Zmiany wprowadzono również w części dotyczącej znakowania, w tym podawania specyfikacji handlowych, tj.: w przypadkach, gdy identyfikacja odbywa się na podstawie wielkości, powinna ona być wyrażona: „a) dla produktu podlegającego zasadom jednorodności, przez podanie minimalnej i maksymalnej średnicy lub minimalnej i maksymalnej masy; b) nieobowiązkowo,dla produktu niepodlegającego zasadom jednorodności, przez podanie średnicy lub masy najmniejszego owocu w opakowaniu z dopiskiem „i większe” lub równoznacznym określeniem lub, w stosownych przypadkach, przez podanie średnicy lub masy największego owocu w opakowaniu”.

Norma handlowa dla papryki słodkiej:

-W przepisach dotyczących wielkości, w części dotyczącej jednorodności pod względem wielkości(masa) zmieniono limity różnic do„80 g, jeżeli najlżejsza sztuka waży więcej niż 180 g, ale mniej niż 260 g, brak limitów, jeżeli najlżejsza sztuka waży 260 g lub więcej”.

Norma handlowa dla winogron stołowych:

-W Przepisach dotyczących tolerancji jakości, dla winogron w klasie I i II, dodano tolerancję 10% dla jagód luzem, tj. jagód oddzielonych od gron/kiści,pod warunkiem że owoce są zdrowe i nieuszkodzone.

Norma dla pomidorów:

-W definicji produktu doprecyzowano czwarty typ handlowy pomidorów, tj.:„wiśniowe/koktajlowe” (miniaturowe odmiany) wszelkich kształtów”.

– W Przepisach dotyczących wielkości zmieniono zakres wyłączeń z wymogów dotyczących wielkości, tj. dla pomidorów na gałązkach i pomidorów wiśniowych i koktajlowych o średnicy poniżej 40 mm, pomidorów żebrowanych o nieregularnych kształtach, oraz dla klasy II.

-Zmiany wprowadzono również w części dotyczącej znakowania, w tym podawania rodzaju produktu i specyfikacji handlowych. Jako rodzaj produktu należy wskazać „pomidory” lub „pomidory na gałązkach” oraz ich typ handlowy, lub „pomidory wiśniowe/koktajlowe” lub „pomidory wiśniowe/koktajlowe na gałązkach” lub równoważne określenie dla innych miniaturowych odmian, jeżeli zawartość nie jest widoczna z zewnątrz.

-W przypadku specyfikacji handlowych uszczegółowiono zasady podawania informacji o wielkości produktu, tj.: „wielkość (jeżeli produkt jest sortowany według wielkości) wyrażona jako: minimalna i maksymalna średnica, lub minimalna i maksymalna masa, lub kod wielkości określony w sekcji III, lub liczba, po której podaje się minimalne i maksymalne rozmiary”.