Znakowanie ziemniaków w handlu detalicznym według nowych przepisów od 25 maja 2019

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych

Na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2164 i 2354) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29, z 2016 r. poz. 2019 oraz z 2017 r. poz. 2150 i 2461) wprowadza się następujące zmiany:

Paragraf 19 ujednolicony brzmi tak:

§ 19. 1. W przypadku środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania lub w przypadku pakowania środków spożywczych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie

konsumenta finalnego lub ich pakowania do bezzwłocznej sprzedaży podaje się:

1) nazwę środka spożywczego wskazaną w sposób określony w art. 17 rozporządzenia nr 1169/2011;

2) nazwę albo imię i nazwisko producenta;

3) nie dotyczy owoców i warzyw

4) klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli zostały one ustalone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych lub ich grup albo jeżeli obowiązek podawania klasy jakości handlowej albo wyróżnika wynika z odrębnych przepisów;

5) nie dotyczy owoców i warzyw

6) nie dotyczy owoców i warzyw

7) nie dotyczy owoców i warzyw

„8) w przypadku ziemniaków, z wyłączeniem ziemniaków, w których oznakowaniu użyto znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski”, dodatkowo państwo pochodzenia wraz z wizerunkiem flagi państwa pochodzenia.”,

  1. Informacje, o których mowa w ust. 1, podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu. – nie dotyczy ziemniaków

„3. W przypadku ziemniaków, informacje dotyczące państwa pochodzenia i wizerunku flagi państwa pochodzenia podaje się na wywieszce umieszczonej w widocznym miejscu, towarzyszącej bezpośrednio ich prezentacji. Informację dotyczącą państwa pochodzenia ziemniaków podaje się z zastosowaniem czcionki o wysokości nie niższej niż użyta do prezentacji ich nazwy. Wysokość wizerunku flagi państwa pochodzenia ziemniaków nie może być niższa niż wysokość czcionki użytej do prezentacji ich nazwy. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.”;

 po § 19a dodaje się § 19b w brzmieniu:

„§ 19b. 1. W przypadku opakowanych ziemniaków oznakowanie określone w § 19 ust. 1 pkt 8 podaje się bezpośrednio na opakowaniach tych ziemniaków.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy opakowanych ziemniaków sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Republiki Turcji lub wprowadzanych do obrotu w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

3. W przypadku opakowanych ziemniaków sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Republiki Turcji lub wprowadzanych do obrotu w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na których opakowaniu brak jest informacji, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 8, informacje te podaje się w sposób określony w § 19 ust. 3.”.

§ 2. Opakowane ziemniaki, które zostały oznakowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z dotychczasowymi przepisami, mogą pozostawać w obrocie do wyczerpania ich zapasów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.